บริการสถิติทางการ

 

ช่องทางการติดต่อ

2558

2559

2560

2561

หนังสือ/จดหมาย

                

                

 

 

โทรศัพท์/โทรสาร

             

             

 

 

E-mail/Webboard

 

             

 

 

ติดต่อด้วยตนเอง

             

             

 

 

อินเทอร์เน็ต

         

         

        

 

ส่งให้สมาชิก(รายงาน/CD)

        

      

        

 

รวม