GSBPM
          Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) เป็นโมเดลกลางที่พัฒนาโดย UNECE Steering Group on Statistical Metadata (METIS) ใช้อธิบายกระบวนงานทางด้านสถิติสาหรับหน่วยงานที่ผลิตสถิติทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ใช้อ้างอิง อธิบาย ให้เข้าใจได้ตรงกัน โมเดลนี้สามารถใช้ได้กับการทาสามะโน/สารวจ/ข้อมูลทะเบียน/แหล่งข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง (Mixed sources) โดยโมเดลนี้ แบ่งกระบวนงานการผลิตสถิติเป็น 9 ขั้นตอน (Phase) ได้แก่ 1. ระบุความต้องการ 2. ออกแบบ 3. พัฒนาระบบ 4. เกตบรวบรวมข้อมูล 5. ประมวลผล 6.วิเคราะห์ 7. เผยแพร่ 8. เกตบรักษาข้อมูล และ 9.ประเมินผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนยังแบ่งเป็นกระบวนงานย่อย โมเดลที่ใช้อ้างอิงนี้ เป็นเวอร์ชัน 4.0 เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2552
         
          ภาพรวมของกระบวนงานตาม GSBPM version 4.0 โดย UNECE แสดงดังภาพที่ 1 สาหรับกระบวนงานตาม GSBPM ที่ใช้เป็นภาษาไทยแสดงดังภาพที่ 2 จากนั้น ภาพเปรียบเทียบกระบวนการผลิตสถิติที่สานักงานสถิติแห่งชาติใช้มานานกับกระบวนงานตาม GSBPM แสดงดังภาพที่ 3 และส่วนถัดไป เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของกระบวนงานย่อยกับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ส่วนสุดท้ายเป็นภาพรวมของข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในกระบวนงาน GSBPM และสถานะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสารสนเทศ ตามกระบวนงานต่างๆ ในกระบวนการผลิตสถิติ GSBPM