ภารกิจของกลุ่มมาตรฐานสถิติaaa

             1. สนับสนุนการบริหารจัดการระบบสถิติ

                 จัดทำมาตรฐานการจัดจำแนก มาตรฐานการนำเสนอข้อมูล และมาตรฐานคำนิยามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ในการผลิตสถิติที่สามารถบูรณาการ เชื่อมโยง และเปรียบเทียบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติให้มีประสิทธิภาพ


             2. สนับสนุนการผลิตและการบริการข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                 เพื่อสนับสนุนการผลิตข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นทั้งในและระหว่างประเทศ