ผลการดำเนินงาน

        บทนำ To be updated

บริการสถิติทางการ

        บริการสถิติทางการ   ช่องทางการติดต่อ 2558 2559 2560 2561 ...


             
GSBPM - บทนำ ทดสอบการสร้างหน้าใหม่ กระบวนการติดตามประเมินผล
GSBPM Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) เป็นโมเดลกลางที่พัฒนาโดย UNECE Steering Group on Statistical Metadata (METIS) ใช้อธิบายกระบวนงานทางด้านสถิติสาหรับหน่วยงานที่ผลิตสถิติท... dfsdaklfdsl 1. ทดสอบ Link to File กระบวนการติดตามประเมินผล โครงการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 โดยในปี 2557 นี้ สำนัก...